Омбудсманът Диана Ковачева с препоръка до председателя на НС: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 »
Добави във Facebook

Препоръка от омбудсмана на Република България до Министерство на труда и социалната политика във връзка с липсата на конкретно установена дата за изплащане на месечните добавки за социална интеграция

06 август 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,
 
Обръщам се към Вас по повод постъпилия голям брой оплаквания от хора с увреждания, изразяващи недоволството си от липсата на конкретно установена дата, от която стартира изплащането на месечните добавки за социална интеграция от пощенските станции в страната. Особено ярки примери в тази посока са жалбите на г-жа Ц. П. и г-н И. Б. от гр. София. Жалбоподателите споделят, че ежемесечно са принуждавани многократно да посещават пощенските станции по постоянния си адрес, докато получат отпуснатите им средства за социална интеграция. Отбелязват, че липсата на изрично определена дата, от която да е известно, че ще стартира изплащането на средствата, сериозно ги затруднява при упражняването на предоставените им права като лица с увреждания. Жалбоподателите считат още, че срокът, в рамките на който служителите в пощенските станции изплащат дължимите средства, е недостатъчен, за да е възможно всички лица с увреждания да получават отпуснатите им интеграционни добавки.
Поставените проблеми, свързани със сроковете за изплащането на интеграционни добавки на хората с увреждания от пощенските станции, както и извършената проверка от експертите на омбудсмана, ми дават повод да направя следните констатации:
По смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и Правилника за прилагането му /ППЗИХУ/, всички лица с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности, съобразно степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането.Съгласно чл. 33, ал. 3 от ППЗИХУ месечната добавка за социална интеграция по чл. 25, 26, 27, 29, 30 и 31от правилника се отпуска от 1-во число на месеца на подаване на молба-декларацията. Нито в ЗИХУ обаче, нито в ППЗИХУ е изрично регламентиран срокът, в рамките на който се изплащат месечните добавки за социална интеграция. Частично разрешение на проблема е намерено с прилагането по аналогия на разпоредбата на чл. 42, ал. 6 от ППЗИХУ, уреждаща сроковете за превеждане на целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения. С оглед на това към настоящия момент интеграционните добавки се изплащат най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Важно е да отбележа обаче, че така действащата уредба създава сериозни предпоставки за накърняване на правата на хората с увреждания, които никога не знаят кога да си потърсят отпуснатите им средства. Още повече, че тази неизвестност съществува и по отношение на служителите от пощенските станции, които изпълняват функцията на посредник между Агенцията за социално подпомагане и правоимащите лица в процеса на изплащането на интеграционните добавки. От проведените разговори между експерти на омбудсмана и служители в Централното управление на „Български пощи” ЕАД, се установи, че самите служители на пощенските станции не са предварително уведомявани относно датата, на която ще бъдат превеждани средствата за изплащане на месечните добавки за социална интеграция, като отношенията между двете институции се уреждали въз основа на подписан от техните ръководители договор. По информация на служителите на „Български пощи” става въпрос за договор № 1 от 26.02.2003 г., който към настоящия момент бил изтекъл, но независимо от това продължавал да се изпълнява, уточняван единствено от редовно изпращани указателни писма от агенцията. Съгласно разпоредбите на този договор преведените средства на пощенските станции следвало да се изплащат в рамките на 8 календарни дни. Тези 8 дни обаче започвали да се отброяват от датата на получаването на парите в пощенските станции, която обаче не е нормативно определена. В случай, че правоимащите не потърсят парите в рамките на този срок, независимо от причините, те се връщали на Агенцията. С оглед на изложеното лицата с увреждания, много от които – трудноподвижни, са задължени ежемесечно да посещават многократно пощенските станции по постоянния си адрес, за да разберат дали се изплащат интеграционните добавки и съответно – да ги получат. Още повече, че правото им на вземане е сериозно застрашено от определената погасителна давност от 3 месеца, започнала да тече, считано от края на месеца, за който се отнасят интеграционните добавки. (чл. 42, ал. 12 от ЗИХУ).  
Важно е да подчертая, че е законоустановена възможността на правоимащите лица да избират начина на получаване на средствата – по касов или безкасов път /чл. 33, ал. 4 от ППЗИХУ/. Непредвиждането обаче на кокретна дата, от която ще стартира процеса на изплащане на месечните добавки за социална интеграция, сериозно ограничава упражняването на това право. Във връзка с изложеното и на основание чл. 19, ал. 1, т. 6 от Закона за омбудсмана, се обръщам към Васс препоръка да разгледате поставените проблеми и да предприемете необходимите действия, за да се осигури по-голяма правна сигурност за получаване на отпусканите месечни добавки на една особено уязвима група, каквато е хората с увреждания, като изрично се предвиди конкретна дата, от която да стартира процеса на превеждане на средствата на лицата. Изразявам увереност, че ще се предвиди и по-дълъг срок, в рамките на който пощенските станции ще изплащат отпуснатите средства.

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ – 

            ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ