Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

ИСКАНЕ от омбудсмана на Република България,на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията, за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча, с който се нарушават правата на гражданите

 гр. София, 30 април 2013 г.
УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

 


На основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията на Република България се обръщам към Вас с искане да обявите за противоконституционна разпоредбата на чл. 28, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча (обн. ДВ, бр. 78/2000 г., изм. ДВ, бр. 26/2001 г., изм. ДВ, бр. 77/2002 г., изм. ДВ, бр. 79/2002 г., изм. ДВ, бр. 88/2005 г., изм. ДВ, бр. 82/2006 г., изм. ДВ, бр. 108/2006 г., изм. ДВ, бр. 64 /2007 г., изм. ДВ, бр. 43/2008 г., изм. ДВ, бр. 67/2008 г., изм. ДВ, бр. 69/2008 г., изм. ДВ, бр. 91/2008 г., изм. ДВ, бр. 6/2009 г., изм. ДВ, бр. 80/2009 г., изм. ДВ, бр. 92/2009 г., изм. ДВ, бр. 73/2010 г., изм. ДВ, бр. 89/2010 г., изм. ДВ, бр. 8/2011 г., изм. ДВ, бр. 19/2011 г., изм. ДВ, бр. 39/2011 г., изм. ДВ, бр. 77/2011 г., изм. ДВ, бр. 38/2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 60/2012 г., изм. ДВ, бр. 77/2012 г., изм. ДВ, бр. 102/2012 г., изм. ДВ, бр. 15/2013 г.) поради противоречие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България.


Съгласно чл. 28, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) за извършване на административната услуга по издаване и заверка на билети за лов се заплаща такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, която постъпва в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство. С разпоредбата на практика се въвежда още една такса за извършването на една и съща услуга. До този извод води чл. 28, ал. 2 от ЗЛОД, според който за издаване и за заверка на билети за лов се заплащат такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, т.е. съгласно чл. 28, ал. 2 от закона гражданите плащат такса за издаване и за заверка на билети за лов, а според чл. 28, ал. 5 заплащат такса за извършване на административната услуга по издаване и заверка на билети за лов. Недопустимо е държавата да събира няколко пъти такса за извършване на една и съща услуга на гражданите. От чл. 28, ал. 5 от ЗЛОД не става ясно да има разлика между заверка на билет за лов и административната услуга заверка на билет за лов например и кое налага гражданите да заплащат два пъти такса за извършването реално на една услуга. Единственото уточнение е, че таксите по чл. 28, ал. 5 от ЗЛОД постъпват в бюджета на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство. Подобен подход за попълване на бюджета на съответните държавни стопанства за сметка на гражданите, чрез мултиплициране на таксите за извършване на една и съща услуга, освен че е непропорционален, граничи с произвол от страна на държавата и е несъвместим с Конституцията на Република България (КРБ). С тази уредба се нарушава чл. 4, ал. 1 от КРБ, според който Република България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната. Проява на конституционните принципи за правова държава е законодателната дейност да се ръководи не от случайния фактор и силата на властта, а от духа и разпоредбите на Конституцията, както се посочва в мотивите на Решение № 10 от 03.12.2009 г. по к. д. № 12/2009 г. на Конституционния съд. Намирам, че разпоредбата на чл. 28, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча, която въвежда още веднъж такса за извършване на услугите по издаване и заверка на билети за лов, нарушава принципа на правовата държава, който изисква наличието на ред и правила, съобразени с Конституцията, при упражняването на властта, както и законодателят да бъде последователен, предвидим и да не допуска създаването на противоречива правна уредба, която да поставя в положение на несигурност гражданите.


 


            УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,


 


            Предвид изложените аргументи, моля да образувате конституционно дело и да установите противоконституционност на разпоредбата на чл. 28, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча, поради противоречие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България.


            Предлагам да бъдат конституирани като заинтересовани страни: Народното събрание, Министерският съвет, министърът на земеделието и храните и министърът на финансите.


 


  


                                    КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ 


                                    ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ