Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Становище на омбудсмана на Република България относно зачитането на трудовите права и човешкото достойнство на работещите

 През последните дни на месец май 2014 г. с редица материали в печатни и електронни медии обществото ни беше информирано за нарушаване на човешки и трудови права на граждани, работещи в мините в Бобов дол. Според излъчени репортажи в това предприятие част от работните заплати се дават във вид на купони за храна, които могат да бъдат използвани само в точно определени магазини. Показани бяха празните рафтове на тези магазини и хора, поставени в унизителна ситуация да се редят на опашки в продължение на много часове, за да могат да оползотворят получените от тях купони при силно ограничен избор на хранителни стоки като асортимент и количество.

Като омбудсман – висш конституционен орган, посветен на застъпничеството за правата и свободите на гражданите, бях потресен от изнесената в медиите информация. Миньори, работещи при едни от най-тежките и опасни условия на труд, вместо да получават уважение, са унижавани и им се уронва по недопустим начин личното достойнство.


Във връзка с медийната информация и поради високата обществена значимост на данните за нарушаване на човешките и трудови права на работници се самосезирах съобразно предоставените ми от закона възможности.
По същото време в институцията на омбудсмана постъпи и сигнал за нарушаване на трудови права на работещи в „Радомир Метал Индъстрийз” АД, включително за невъзможност за реализиране в определените от работодателя търговски обекти на получени купони за безплатна храна.
 
 

Със загриженост за трудовите права на гражданите и за зачитането на тяхното достойнство, в рамките на моите правомощия, препоръчах на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” извършване на незабавни проверки и по двата случая и предприемане на всички необходими действия, които да гарантират правата на работещите.


При извършените проверки от Главната инспекция по труда във „Въгледобив Бобов дол” ЕООД и „Радомир Метал Индъстрийз” АД е установено следното:


 

- във вътрешните правила за работна заплата не е предвидена възможност част от трудовите възнаграждения на работещите да се изплащат в натура. Подобна възможност не е договаряна и с индивидуалните трудови договори;


- създадената от работодателите организация не гарантира предоставянето на безплатна храна и/или добавки към нея по реда на Наредба № 11/2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея както на правоимащите работещи, така и на други, според уговорено с колективен трудов договор.


Влошаването на снабдяването на търговския обект „Европа Маркет” ООД, в който работещите във „Въгледобив Бобов дол” ЕООД ползват магнитни карти със средства за закупуване на храни, е започнало още в края на месец ноември 2013 г. Освен това, дори и в случаите, когато са осигурени доставки на хранителни стоки в магазина, те не отговарят на изискванията.


Заключението на контролния орган е, че извършените във „Въгледобив Бобов дол” и в други предприятия на същия работодател проверки са очертали практика на формално изпълнение на нормативните разпоредби за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.


 
 

В „Радомир Метал Индъстрийз” АД и в двата обекта за предоставяне на храни срещу магнитни карти са липсвали хранителни продукти. Работниците са споделили, че магазинът не е зареждан от близо два календарни месеца и респективно сумите, които са в картите, не могат да се използват.


 

В „Радомир Метал Индъстрийз” АД е констатирано още, че:


 

- работодателят не е регламентирал в Правилника за вътрешния трудов ред въпроси по организацията на работното време (начало и край на работния ден, редуване на смени и ред за отчитане и др.) при специфични условия на труд, като в продължителността на работния ден не са включени физиологичните почивки по време на работа;
- при снабдяването със специално работно облекло за упражняващи определени професии има забавяне;


- има нарушения на санитарно-битовото обслужване.


Освен това, според работещите те полагат труд и през почивни дни, като за това биват информирани два-три дни преди полагането на труда, а заплащането му не се отразява в разчетно-платежните ведомости.


За отстраняване на констатираните нарушения спрямо работодателите са приложени предвидените от закона административни мерки. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” ме увери, че ще бъдат извършени нови проверки след изтичане на определения срок за изпълнение на приложените принудителни административни мерки.


Добре е, че във връзка с извършваната проверка за гарантиране на правата на работещите на 4 юни 2014 г. между работодателя „Въгледобив Бобов дол” ЕООД и оператор на ваучери за храна е сключен договор за предоставяне на ваучери. Позитивен е и фактът, че работодателят е поел ангажимент до края на м. юни 2014 г. да даде възможност на работниците да изразходват натрупаните в магнитните карти за „Европа Маркет” средства за безплатна храна.


Изпълнителният директор на Главната инспекция по труда ме уведоми още, че при извършените през 2013 г. проверки в различни предприятия по осигуряването на работещи с безплатна храна и/или добавки към нея са констатирани 73 нарушения, за отстраняването на които са дадени задължителни за изпълнение предписания.


За съжаление, установените нарушения в двете предприятия не са изолиран случай. През последните години като омбудсман констатирам трайна тенденция на увеличаване на оплакванията, свързани с трудовите права, основно за неизплатени заплати и обезщетения, за неосигуряване на предвидените норми за труд и почивка, за лоши условия на труд и др. Налага се убеждението, че незачитането на правата и достойнството на работещите е широко разпространена практика. Силно съм обезпокоен, че в преобладаващата част от случаите хората подават жалби едва след като им е прекратено трудовото правоотношение, когато съответният въпрос може да бъде разгледан единствено по съдебен ред. А в останалите – най-често искат да се запази конфиденциалност. Това е ясен показател, че работещите се въздържат да отстояват правата си поради страх от загуба на работа или други нежелани последици. За запазването на работното място и осигуряването на прехраната, в условия на криза и силно стеснен пазара на труда, работници и служители са принудени да търпят нарушаване на трудовите им права с произтичащото от това незачитане на тяхното достойнство. С тревога искам да подчертая, че и според контролния орган по време на проверките и в двете предприятия работниците са изпитвали безпокойство да декларират писмено факти и обстоятелства, свързани със зачитането на техните трудови права, включително и на безплатна храна и/или добавки към нея.


Смятам, че работодателите, като по-силната икономически страна, трябва да са и по-активните при обсъждането и решаването на възникнали проблеми с работещите. Важно е диалогът да е в среда, при която не съществува страх от негативни последици поради изказано мнение или изразена позиция. Равнопоставеният разговор не само позволява намиране на добри решения, но е и реален показател за зачитане на достойнството на работещите.


Резултатите от извършените проверки дават основание за следните


И З В О Д И:


- не винаги създадената от работодателите организация гарантира правото на работещите на безплатна храна и/или добавки към нея, като своевременно не се предприемат мерки за преодоляване на възникнал проблем, което създава усещане за незаинтересованост от намирането на алтернативни решения;


- упражняваният контрол от органите на Главната инспекция по труда по гарантиране на правото на безплатна храна и/или добавки към нея не осигурява в достатъчна степен ефективното прилагане на съответните законови разпоредби;


- действащата нормативна уредба не урежда в пълнота реда за осигуряване на правоимащите работещи на безплатна храна и/или добавки към нея, което не позволява установяване при контрола по безспорен начин на допуснати нарушения;


- нарушаването на трудовите права е наложена и разпространена практика;


- работещите често се чувстват сами в отстояването на трудовите си права и достойнство и не са уверени в подкрепата, която трябва да им оказват държавните органи.


Като отбелязвам, че зачитането на трудовите права, както и на човешкото достойнство като основно човешко право, са прогласени в редица международни документи, по които Република България е страна – Всеобщата декларация зa правата нa човека, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Хартата за основните права на Европейския съюз, Европейската социална харта (ревизирана) и др.,


Като припомням, че защитата на правата на личността, нейното достойнство и сигурност са издигнати във върховен принцип от Конституцията на Република България и правото на труд и свързаните с него права се гарантират и защитават от закона,


Като защитник на правата и свободите на гражданите


П Р Е П О Р Ъ Ч В А М:


- министърът на труда и социалната политика да инициира в кратък срок анализ на действащата нормативна уредба по осигуряването на безплатна храна и/или добавки към нея и приемане на промени, които да гарантират упражняването и ефективната защита на правото на такава храна и/или добавки към нея;


- министърът на труда и социалната политика, в сътрудничество със социалните партньори, да организира преглед на действащата нормативна уредба с оглед на разработване на програма за промяна на трудовото законодателство за гарантиране на по-ефективна защита на трудовите права и повишаване на ефективността на контрола по тяхното спазване, включително и разширяване на възможностите за намеса на контролните органи (например след прекратяване на трудовото правоотношение);


- изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” да предприеме мерки за това контролът за ефективно осигуряване на правоимащите работещи на безплатна храна и/или добавки към нея да се изведе като един от приоритетите в контролната дейност.


П Р Е Д ЛА ГА М:


- работодателите да потърсят подходящи начини за предоставяне на работещите на достъпна и ясна информация за създадената организация по осигуряването на безплатна храна и/или добавки към нея, както и на механизми за обратна връзка за възникнали проблеми при осигуряването на храната.


- работодателските организации, чрез установените от закона инструменти, в условията на активен и равнопоставен социален диалог да търсят своевременно решаване на възникнали проблеми, засягащи трудови права и произтичащи от това граждански права, и за въвеждане на добри практики.


Обръщам се към работниците и служителите да сигнализират омбудсмана на Република България, когато смятат, че са им нарушени правата при изпълнение на трудовото правоотношение, като имат предвид, че кореспонденцията с омбудсмана е поверителна.


КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                                                


 

26 юни 2014 г.


гр. София           


 


 

Становището е изготвено на основание чл. 20 от Закона за омбудсмана и чл. 40 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана. То се изпраща на Комисията по труда и социалната политика и Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите към 42-то Народно събрание, министъра на труда и социалната политика, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.