Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Препоръка на омбудсмана до министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването за спешно осигуряване на средства по проекти за медико-социални услуги

Изх. № 4754/17.11.2015 г.                                             
ДО


Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН -


МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ДО

Г-Н ПЕТЪР МОСКОВ –

МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОСКОВ,
Омбудсманът на Република България беше сезиран от осемте пилотни общини, реализирали проекти по Оперативни програми „Регионално развитие“ и „Развитие на човешките ресурси“, свързани с преструктурирането на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 години. Новите медико-социални услуги, разкрити в тези общини, предоставят грижи както на деца от общността, така и на деца с увреждания, ползващи резидентни грижи. Крайният срок за приключване на посочените проекти е 30.11.2015г. и предстои услугите да станат делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2015г.


Проблемът, поставен на вниманието на омбудсмана, е свързан с устойчивостта на интегрираните медико-социални услуги. Общините са спазили процедурата по Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, като са уведомили директорите на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, за издаване на заповед за разкриване на съответните услуги, считано от 01.12.2015г.


До настоящия момент не е постъпила информация в общините относно това, дали необходимите финансови средства за продължаване на социалните услуги са налични за 2015г. и заложени за 2016г. Това поставя в риск здравето и развитието на всички деца, ползващи тези услуги.


В тази връзка посетих лично Комплекса за предоставяне на медико-социални услуги в община Търговище и разговарях както с директора на Комплекса, така и с кмета на общината, който е доставчик на социалните услуги. Споделям тяхното притеснение относно здравето на деветте деца с увреждания, настанени в Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца, който е част от Комплекса.


 
Омбудсманът на Република България, в изпълнение на функциите си на Национален превантивен механизъм по смисъла и в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приет на 18 декември 2002 г. счита, че подобно отношение от страна на държавни институции към деца с увреждания може да се квалифицира като жестоко, нечовешки и унизително по смисъла на Конвенцията. Тъй като липсата на средства за дейността на Комплекса пряко застрашава живота и здравето на настанените в  ЦНСТ деца и също така е важно да се изясни принципалът, отговарящ за новите медико-социални услуги, на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за омбудсмана се обръщам към Вас да предприемете необходимите действия за спешно осигуряване на финансови средства, необходими за гарантиране устойчивостта на разкритите по проектите медико-социални услуги и да се определи коя държавна институция – Министерство на здравеопазването или Министерство на труда и социалната политика ще финансира тези услуги.


 С уважение,


 


МАЯ МАНОЛОВА –


ОМБУДСМАН НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ