Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

ИСКАНЕ ОТ ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 459 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКСДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  НА КОЛЕГИИТЕ

НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

И С К А Н  Е


от


ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 459 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ВЪРХОВНИ СЪДИИ,


        Институцията на омбудсмана беше сезирана за различни тълкувания в практиката на административните съдилища по прилагането на чл. 459 от Изборния кодекс /ИК/ в случаите, когато се оспорва решение на общинска избирателна комисия при наличие на зачерквания, поправки и заличавания в протоколите на секционните избирателни комисии или други нарушения на изборния процес.


В някои съдебни решения се приема, че независимо от наведените твърдения за недействителност на избора поради допуснати нарушения, изразяващи се в поправки, зачерквания или заличавания по протоколите на секционните избирателни комисии или други нарушения на изборния процес, съдът не следва да допуска повторно преброяване на бюлетините. Мотивите за това са, че преброяване се извършва само от секционните избирателни комисии и че повторно преброяване е допустимо при спорове между членовете на секционните избирателни комисии относно изборния резултат. Приема се, че в производството по чл. 459 от ИК, съдът няма задължение да извърши цялостна ревизия на изборния процес, за да се установи дали евентуално не са били допуснати някакви нарушения, които не са били констатирани в изборния ден, а да се направи проверка дали твърдените при оспорването нарушения действително са били допуснати и дали тези нарушения водят до порочност на обявения изборен резултат т. е. производството по оспорване на изборните резултати по реда на чл. 459 от ИК, не представлява фаза на изборния процес. В този смисъл са решение №664/13.11.2015г. по адм. д. №773/2015г. на Административния съд-Пазарджик, решение № 1674/11.11.2015г. по адм. д. №2131/2015г. на Административния съд-Бургас, решение № 85/09.11.2015г. по адм. д. №211/2015г. на Административния съд-Шумен, решение от 18.11.2015г. по адм. д. №556/2015г. на Административния съд-Хасково, решение №410/20.11.2015г. по адм. д. №438/2015г. на Административния съд-Враца, решение № 659/13.11.2015г. по адм. д. № 779/2015г. на Административния съд-Пазарджик и др. Допълнително с решение № 2249/17.11.2015г. по адм. д. №2855/2015г. на Административния съд –Пловдив съдът е оставил без уважение и искането за откриване на производство по чл. 193 от ГПК по отношение на оспорените протоколи на СИК.


       В други решения на административните съдилища се допуска повторно преброяване на бюлетините от съда или съдебно-техническа експертиза за установяване дали поправките и заличаванията са извършени по реда на ИК; допуска се и извършване на повторно преброяване от вещи лица след оспорване на протоколите по реда на чл. 193 от ГПК. Приема се, че за извършване на повторното преброяване не се изискват специални знания и е допустимо то да се извърши от съда, когато прецени, че това е необходимо в рамките на осъществявания съдебен контрол. В този смисъл са решение № 130/17.11.2015г. по адм. д. № 330/2015г. на Административния съд-Кюстендил,  решение № 98/25.11.2015г. по адм.д. №501/2015г. на Административния съд-Видин, решение от 18.11.2015г. по адм. д.№571/2015г. на Административния съд-Монтана, решение от 25.11.2015г. по адм. д. №314/2015г. на Административния съд-Сливен, решение от 25.11.2015г. по адм. д. №514/2015г. на Административния съд-Русе др.


Предвид изложеното и с оглед преодоляване на противоречивата съдебна практика, на основание чл. 125 във връзка с чл. 124, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт правя настоящото


И С К А Н Е:


ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на колегиите при Върховния административен съд да приеме тълкувателно решение по следния въпрос:


В кои случаи в производството по чл. 459 от Изборния кодекс, когато са оспорени истинността и автентичността на протокол на секционна избирателна комисия, следва да се допусне повторно преброяване на бюлетините от съда или от вещи лица?


Прилагам копия от цитираните съдебни актове.


С уважение,


 МАЯ МАНОЛОВА


 ОМБУДСМАН НА


  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ