Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

ИСКАНЕ OT ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИ ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ НУЖДИ

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

НА ГРАЖДАНСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

 
И С К А Н Е
от


ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИ ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ НУЖДИ


     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
            Институцията на омбудсмана беше сезирана за противоречия в практиката на съдилищата по прилагането на разпоредби от Закона за енергетиката  /ЗЕ/ и Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ в случаите, касаещи доставяне на топлинна енергия за битови нужди.
В някои съдебни решения се приема, че доставката на топлинна енергия за сгради-етажна собственост е колективна услуга, която ползва всички собственици на обекти в такава сграда и не е необходимо подписване на индивидуален писмен договор с доставчика на топлинна енергия, за да се приеме, че между тях има валидна облигационна връзка. В тези случаи според съда е налице специален закон /Закона за енергетиката/, който изключва прилагането на общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и Закона за защита на потребителите, в частност разпоредбата на чл. 62, регламентираща „принудителната продажба на топлинна енергия“, по отношение на необходимостта от изрично приемане на договорни клаузи и общи условия. Приема се, че в тези случаи не се касае за непоискана услуга, доколкото при закупуване на обект в сграда-етажна собственост купувачът е известен, че сградата е с централно топлоснабдяване и е изградена съответната инсталация. Като собственик на топлофициран имот купувачът става и потребител на топлинната енергия. В този смисъл са Решение №6694/07.10.2013г. по в. гр. д. №6837/2013г. на Софийски градски, Решение № 18798/03.12.2014г. по в. гр. д. №10251/2014г. на Софийски градски съд, Решение № 6355/09.09.2015г. по в.  гр. д. №13195/2013г. на Софийски градски съд, Решение №7459/03.11.2015г. по гр. д. №10945/2015г. на Софийски градски съд, Решение от 03.12.2015г. по в. гр. д. №1419/2015г. на Софийски градски съд, Решение № 8342/04.12.2015г. по гр. д. № 8617/2014г. на Софийски градски съд, Решение № 8585/15.12.2015г. по гр. д. №14313/2015г. на Софийски градски съд  и др.       В други съдебни решения се приема, че действително Закона за енергетиката визира, че всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда-етажна собственост, присъединени към абонатна станция, са клиенти на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение и да заплащат определената цена за топлинна енергия. Но по силата на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП при противоречие между разпоредбите на два закона, се прилагат тези, които осигуряват по-висока степен на защита на потребителите. С оглед това правило разпоредбите на Закона за енергетиката се дерогират от тези на Закона за защита на потребителите и по-конкретно чл. 62. В този смисъл са решение № 699/17.12.2013г. по в. гр. д. № 1200/2013г. на Окръжен съд-Плевен,  Решение № 357/26.07.2013г. по гр.д. №2583/2012г. на Районен съд-Горна Оряховица, потвърдено с Решение №260/01.08.2014г. на Окръжен съд-Велико Търново. 


Предвид изложеното и с оглед преодоляване на противоречивата съдебна практика, на основание чл. 125 във връзка с чл. 124, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт правя настоящото 

И С К А Н Е:


ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на гражданската колегия при Върховния касационен съд да приеме тълкувателно решение по следния въпрос:

В случаите на доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сгради-етажна собственост прилагат ли се разпоредбите на специалния Закон за енергетиката или те се дерогират от защитаващата правата на потребителите разпоредба на чл. 62 от Закона за защита на потребителите, регламентираща непоисканата доставка на стоки или услуги, предвид правилото за прилагане на разпоредбите, осигуряващи по-висока степен на защита на потребителите при противоречие между два закона, установено в §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите?

 Прилагам копия от цитираните съдебни актове.
 С уважение, 


МАЯ МАНОЛОВА

ОМБУДСМАН НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ