Омбудсманът поздрави депутатите, изпрати им топ проблемите на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до депутатите от 47-ото Народно събрание, в което подробно ги запознава с топ проблемите, които гражданите поставят в своите жалби. През настоящата година близо 60 000 души са потърсили подкрепа във връзка със свой проблем, а над 13 000 са изпратили сигнали до институцията на обществения посредник.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13]
Добави във Facebook

Становище на омбудсмана на Република България относно проверка по повод многобройни жалби и сигнали за нарушения на правата на гражданите от страна на топлофикационните дружества и фирмите за дялово разпределение

Омбудсманът на Република България, воден от убеждението, че спазването на правата на човека е основен критерий за демократичния и правов характер на държавата, на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за омбудсмана и чл. 9, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, реши да предприеме собствена проверка по повод многобройните жалби и сигнали относно нарушения на правата на гражданите от страна на топлофикационните дружества включително и поради тяхното фактическо монополно положение, както и на фирмите за дялово разпределение

След обстоен анализ на оплакванията на гражданите се очертаха три конкретни насоки на проверката:

І. Оплаквания за некоректно или недобросъвестно изчисляване на сметките за топлоснабдяване от фирмите за дялово разпределение (наричани по-нататък фирми за топлинно счетоводство) и топлофикационните предприятия, както и липса на ясни и прозрачни процедури за тяхното оспорване.

ІІ. Недоволство на гражданите от задължението да заплащат сума „мощност”, когато са се отказали на законно основание от услугите на топлофикационните дружества за отопление и битова гореща вода.

ІІІ. Ограничаване на правото на защита на гражданите поради привилегированото положение на топлофикационните дружества, които за разлика от други стопански субекти, могат да се снабдяват с изпълнителен лист за своите вземания само по извлечение от неплатени сметки без да са ги доказали пред съда.

Проверката се извърши на територията на София, но констатациите, изводите и препоръките от нея се отнасят в определена степен и до топлофикационните дружества в цялата страна.

В хода на проверката омбудсманът:

- състави Протокол за съвместна проверка с Федерацията на потребителите в България върху дейността на топлофикационните дружества и фирмите за дялово разпределение на топлинна енергия, въз основа на който бяха извършени проверки в жилищни блокове на територията на София за установяване на осигуреността им с необходимите средства за измерване на топлинната енергия;

- проведе срещи с представители на „Топлофикация - София” АД, Министерство на икономиката и енергетиката, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Столична община, независими експерти и много граждани;

- анализира критични публикации в медиите.

Въз основа на проучванията и събраната информация, омбудсманът на Република България констатира следното:

По т. І. Оплаквания за некоректно или недобросъвестно изчисляване на сметките за топлоснабдяване от фирмите за топлинно счетоводство и топлофикационните предприятия, както и липса на ясни и прозрачни процедури за тяхното оспорване.

1. Системата за дялово разпределение на топлинна енергия (топлинно счетоводство) между потребителите в сграда–етажна собственост е въведена през 2002 г. със Закона за енергетиката и енергийната ефективност /ДВ, бр. 108 от 14.12.2001 г./ при лоши технически условия и то в противоречие с основните изисквания на БДС EN 834 и EN 835, а именно:

- стари, амортизирани абонатни станции без „регулатор на налягане”, водомери пред подгревателя за топла вода и др.;

- силно нарушена проектна отоплителна мощност на повечето сгради поради големия процент пломбирани и отсъединени радиатори от сградната инсталация.

Тези неподходящи условия при въвеждането на системата за дялово разпределение на топлинна енергия във всички сгради в София и други градове доведоха до чувствително увеличение на сметките за отопление и топла вода на потребителите.

Усилията за преодоляване на лошото техническо състояние на абонатните станции започват едва през 2003 г. Очевидно е обаче, че тези усилия са недостатъчни и дори неефикасни, защото все още не са подменени около 6 000 абонатни станции, което поставя в неравностойно положение потребителите, свързани с тях.

2. Фирмите за топлинно счетоводство неоснователно завишават сметките за отопление и топла вода, като изчисляват невярно прогнозния дял за отопление и топла вода. Това е така, защото фирмите за дялово разпределение използват при изчисляване на годишните изравнителни сметки на потребителите т.нар. „служебни единици” – свои методи и формули, които те не обявяват, позовавайки се на фирмена тайна.

Показателен за нередностите при изчисляване на сметките от фирмите за топлинно счетоводство е случаят с начислените от „Техем – Сървисис” ЕООД за отоплителния период 2004 - 2005 г изравнителни сметки в размер от 800 до 1000 лв. на над 1 000 потребители, които са се отказали от услугите на „Топлофикация”.

И досега, въпреки издадената от министъра на икономиката и енергетиката Заповед № РД-16-693/14.11.2005 г., която задължава фирмите за топлинно счетоводство да коригират тези сметки, това е направено само за част от тях.

3. По недопустим начин се увеличават сметките за отопление на потребителите с прилагането на методиката за дялово разпределение, в различни сгради– етажна собственост.

Например:

- в сграда–етажна собственост с хоризонтална отоплителна инсталация и апартаментни /индивидуални/ топломери в жилищата: реализираната икономия на топлинна енергия в сградата /главно в резултат на изключени радиатори/ се трансформира от фирмите за топлинно счетоводство изкуствено, по изчислителен път в топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация. Това изкуствено увеличение се разпределя пропорционално между всички потребители на сградата на базата на отопляемия обем на всяко жилище. С това се дава възможност процентът на отдадената топлинна енергия за отопление от сградната инсталация да се завишава с над 50 на сто, като в някои случаи дори надвишава топлинната енергия за отопление на имота.

- в сграда–етажна собственост с монтирани топлинни разпределители на радиаторите: икономията при отказ от консумация на топлинна енергия от имотите увеличава значително цената на една дялова единица. По този начин драстично нарастват сметките на потребителите, които постоянно ползват отопление.

4. Липсва контрол от страна на държавните органи и топлофикационните дружества върху дейността на фирмите за дялово разпределение.

Проява на недопустимо отношение към потребителите е, че изравнителните сметки са неясни и неразбираеми, в резултат на което те не могат реално да изчислят собственото си потребление на топлинна енергия.

Фирми за дялово разпределение като „Техем–Сървисис” ЕООД и „Бруната–България” ООД отказват по категоричен начин да дават информация на потребителите за основни показатели, които формират сумата за отопление и топла вода.

(Сред тези показатели са:

- резултатния корекционен коефициент за всеки отделен радиатор;

- топлинната мощност на отоплителните тела в имота на потребителя;

- методиката за изчисление на отдадената топлинна енергия от „щранг – лирата”, по изчислителен път;

- причината за извършена корекция при изравнителните сметки;

- максималния специфичен разход на сградата при прилагане на екстраполационен отчет и др.)

В нарушение на закона до 2005 г топлофикационните дружества, в това число и „Топлофикация-София” АД не са предоставяли на потребителите информация за основните показатели, по които са изчислявани сметките за отопление и топла вода от фирмите за топлинно счетоводство. Такива показатели са:

- действително потребената топлинна енергия от сградата, като разлика между начално и крайно показание на топломера в абонатната станция;

- технологичния разход на топлинна енергия на абонатната станция, който е за сметка на топлофикационното дружество;

- температурния коефициент и осреднения разход на топлинна енергия за подгряване на 1 куб. м. топла вода от предходния неотоплителен период;

- сумата за топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация на имота.

Недопустима практика е също така, че „Топлофикация – София” АД изчислява сметките за отопление и топла вода на потребители, живеещи в сграда–етажна собственост, които не са преминали на системата „топлинно счетоводство” по методика, която не е публично достояние.

5. Липсва ефикасен контрол от страна държавата и общините, които са собственици на топлофикационните дружества.

Това води до драстични разхищения на средства за издръжка на мениджмънта и персонала на тези дружества. Крайно негативен пример в това отношение е „Топлофикация-София” АД.

По т. ІІ. Недоволство на гражданите от задължението да заплащат сума „мощност”, когато са се отказали на законно основание от услугите на топлофикационните дружества за отопление и битова гореща вода.

В § 1, т. 15 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия е дефинирано, че цената за мощност е „цената, чрез която се покриват условно – постоянните разходи /независещите от обема на производството и преноса на топлинната енергия разходи/ на енергийното предприятие и възвръщаемост на капитала”. Такива са разходите за материали, в т.ч. горива за автотранспорт, работно облекло, канцеларски материали, материали за текущо поддържане; разходите за външни услуги, в т. ч. застраховки, данъци и такси, пощенски разходи, телефони и абонаменти, въоръжена и противопожарна охрана, наеми, проверка на уреди, съдебни разноски, експертни и одиторски разходи, вода, отопление и осветление; разходи за амортизация, разходи за ремонт; разходи за заплати и възнаграждения; разходи за осигуровки и др. разходи.

По естеството си горепосочените разходи се правят от топлофикационните дружества целогодишно. Обемът на произведената топлинна енергия не оказва влияние върху размера на тези разходи, които се претендира да бъдат покривани от т.нар. сума за мощност. С тези аргументи, в полза на дружествата и в разрез с интересите на гражданите, е въведено задължение за всички потребители да заплащат такава сума за мощност, независимо от количеството ползвана топлинна енергия за отопление и/или горещо водоснабдяване.

Особено драстично правата на гражданите се нарушават с въведеното задължение такава сума за мощност да се заплаща и от потребителите, които са се отказали от ползването на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване. (§ 1, т. 15 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия).

Само в София повече от 40 000 имота са с изключени /отсъединени от сградната инсталация/ отоплителни тела и демонтирани водомери за топла вода. Собствениците на тези имоти са в повечето случаи социално слаби. Тези граждани, независимо че не консумират топлинна енергия, несправедливо са задължени ежемесечно и целогодишно да заплащат цена „мощност”.

По т. ІІІ. Ограничаване на правото на защита на гражданите поради привилегированото положение на топлофикационните дружества, които за разлика от други стопански субекти, могат да се снабдяват с изпълнителен лист за своите вземания само по извлечение от неплатени сметки без да са ги доказали пред съда.

Несправедливо със закон е дадено право на топлофикационните дружества да се снабдяват с изпълнителни листове само по извлечение от неплатени сметки /чл. 237, б. „к” от ГПК във връзка с чл. 154, ал. 1 от Закона за енергетиката/. На това основание, например, само „Топлофикация–София” АД е завело над 38 000 дела срещу потребители с неплатени сметки, а присъдените вече вземания са за около 48 млн. лв. Правото на защита на потребителите-длъжници е ограничено, защото те нямат възможност да се защитават в рамките на съдебна процедура.

Тревожно е, че голяма част от натрупаните задължения на потребителите-длъжници се дължат на некоректни и неправомерни действия на самите топлофикационни дружества, като например:

- топлофикационните дружества отказват да приемат следващи плащания, когато потребителят е оспорил своя предишна сметка;

- топлофикационните дружества не използват даденото им от Закона за енергетиката /чл. 154, ал. 2/ право да прекъсват снабдяването с топлинна енергия при забавяне плащането на дължимите суми с повече от два месеца след определения срок за плащане чрез изолиране с технически средства на отоплителните тела или на линията за горещо водоснабдяване от общите сградни инсталации.

И З В О Д И1. Недопустимо е, че фирмите за топлинно счетоводство и „Топлофикация–София” АД отказват информация за показателите, по които се изчисляват сметките. Това не дава възможност на потребителите сами да проверяват количеството използвана топлоенергия и верността на сметките за отопление и топла вода. Необоснована е практиката на тези дружества в такива случаи да се позовават на фирмена тайна. Отказът на исканата информация, въз основа на която се определят сумите за отопление и топла вода е нарушение на чл. 41, ал. 2 от Конституцията на Република България, гарантиращ правото на гражданите да получават информация по въпроси, които представляват техен законен интерес.

2. Омбудсманът счита за необосновано, несправедливо и лишено от житейска и пазарна логика потребителите, които изрично са се отказали от услугите на топлофикационните дружества да заплащат цена „мощност”, като по този начин финансират издръжката на тези дружества, включително на техния персонал и управителни органи.

3. Несъвършенствата на системата за „дялово разпределение” предоставят възможност за кражба на топлинна енергия от некоректни потребители, с което се ощетяват останалите ползватели в жилища–етажна собственост.

4. Омбудсманът счита, че се ограничава правото на защита на гражданите чрез предвидената в закона възможност топлофикационните дружества да се снабдяват с изпълнителен лист за принудително събиране на задълженията само по извлечение от неплатени сметки без същите да са доказани в съдебно производство.* * *    Всичко това показва, че правата на гражданите като потребители на услугите на топлофикационните дружества, системно се нарушават и се увреждат техни законни интереси.

Установената от топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство лоша практика и несъвършената нормативна уредба ощетяват гражданите.

Драстично посегателство върху правата на гражданите представлява и принуждаването им да плащат за услуги, от които те изрично са се отказали. Въвеждането на задължителна такса – сума за мощност, независимо от наукоподобната аргументация и технически съображения, с които се обосновава, е лишено от житейска и пазарна логика. Нещо повече, това е пример за пълно пренебрежение към интересите и правата хората от страна на администрацията, топлофикационните дружества, фирмите за топлинно счетоводство, а дори и на законодателя, с което се накърнява широкия обществен интерес за сметка на интересите на отделни търговски дружества. На практика гражданите, които живеят в сгради-етажна собственост се третират не като потребители на обществена услуга, каквато е снабдяването с топлинна енергия, а като закрепостени към фактическия монопол на топлофикационните дружества.

Вече години наред липсва не само прозрачност в работата на топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство, но и ефикасен контрол от страна държавните и общинските органи. Това доведе до случаи на злоупотреба и разхищение на средства за луксозни разноски за управителните органи на тези дружества, поддържане на излишен персонал, спонсориране на несвързани с дейността им мероприятия (дори концерти и други културни прояви). Цената за всичко това се плаща от гражданите и поставя в особено тежко положение онези от тях, които живеят в недоимък.

Въз основа на направените констатации и изводи, омбудсманът отправя следнитеП Р Е П О Р Ъ К И :1.Държавните и общинските органи, които са собственици на топлофикационни дружества да засилят контрола и да осигурят добро управление на тези дружества и зачитане на правата на потребителите. Наред с това те да предприемат незабавни мерки за рязко съкращаване на необоснованите разходи за издръжка на тези дружества, включително на техния персонал и управителни органи.

2.Фирмите за топлинно счетоводство и топлофикационните дружества в най-кратък срок да предоставят на потребителите информация за показателите и методиката, които формират сметките за отопление и топла вода, така че гражданите да имат възможност сами да проверяват изразходваната от тях енергия, както и да извършват рекламация по дължимите от тях суми.

3.Държавните и общински органи и техните топлофикационни дружества незабавно да въведат система и да правят публично достояние, и то в разбираема за потребителите форма, начина, по който се изчисляват сметките за отопление и топла вода в сгради–етажна собственост, в които не са монтирани индивидуални уреди за разпределение на топлинната енергия.

4.Топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство да въведат ефикасни мерки и контрол за предотвратяване на възможностите за кражба на топлинна енергия в сгради–етажна собственост.

5.Да се премахнат незабавно несъответствията, които са в ущърб на потребителите, между „общите условия” на топлофикационните дружества в страната, „общите условия” на „Топлофикация–София” АД (Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация-София” АД на потребителите в гр.София, одобрени с Решение № ОУ-013 от 20.06.2005 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране) и договорите на фирмите за топлинно счетоводство с потребителите.

6.Министерският съвет да обсъди необходимостта и да предложи на Народното събрание законодателни промени, които включват и следните идеи:

- премахване на цена „мощност” за потребителите, които не ползват услугите на топлофикационните дружества, а за тези, които ползват само топла вода, евентуално да се предвиди да заплащат не повече от половината от стойността й;

- отмяна на предвидената в Закона за енергетиката възможност топлофикационните дружества да се снабдяват с изпълнителен лист за вземанията си само въз основа на извлечение от сметки;

- отмяна на предвидената санкция за потребители на топлинна енергия, които не са инсталирали средства за отчитане на дялово разпределение на топлинна енергия в имотите си;

- въвеждане на регистрационен или лицензионен режим при Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за фирмите топлинно счетоводство.* * *Обръщам се с предложение и молба към медиите – българската журналистика, както и досега, да държи будно вниманието си по целия спектър от проблеми, свързани с нарушаването на правата на потребителите от топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство. Институцията на Омбудсмана изразява готовност за най-тясно взаимодействие.

Омбудсманът ще продължи да следи тази проблематика и изпълнението на отправените препоръки и предложения.    Омбудсман на Република България

    Гиньо Ганев

31.05.2006 г.

    Настоящето Становище е изготвено на основание чл. 19 от Закона за омбудсмана и чл. 24 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана. След публичното му огласяване на широка пресконференция то се изпраща на Министерския съвет, Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Столична община и «Топлофикация-София» АД, както и на други общини-собственици на топлофикационни дружества.