Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ОТПАДАНЕ НА ЮРИСКОНСУЛТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В СЪДЕБНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ОТ ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВАИзх. № 37-07/25.05.2016г.


ДО


ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО


И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 
С Т А Н О В И Щ Е


относно


отпадане на юрисконсултските възнаграждения в съдебни и изпълнителни производства, образувани от топлофикационните дружества


 
            УваЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
            При проведената обществена дискусия на 23.02.2016 г. за проблемите на гражданите при предоставяне на услугата топлоснабдяване поехте ангажимент да предвидите в Общите условия на топлофикационните дружества забрана за начисляване на юрисконсултски възнаграждения по дела, образувани от предприятията.


            Решението Ви бе взето след многократни срещи, на които обсъдихме порочните практики на „Топлофикация София“ЕАД при събиране на вземанията си.

            От многобройните жалби и сигнали на граждани се налага основателно съмнение, че топлофикационното дружество прилага нелоялна практика, с цел постъпване на допълнителни финансови средства, извън дължимите суми за топлинна енергия. Клиентите-длъжници разбират за задълженията си едва с получаване на Заповед за изпълнение на парично задължение, като са принудени да изплащат и юрисконсултско възнаграждение. 300лв. хонорар се начисляват за дълг в размер на 8,10,20 и т.н лева.


            Целта на присъждане на юрисконсултските възнаграждения е възстановяване на разходи за защита.

            Както вече стана ясно юрисконсултските възнаграждения не отиват по предназначение, а за погасяване дълговете на „Топлофикация София“ ЕАД.

            Едно от задълженията на юрисконсултите в топлофикационните дружества е и защита по съдебни и изпълнителни производства. Имайки предвид, че заплатата им е част от разходите, които формират цената на топлинната енергия, присъждането допълнително на юрисконсултски възнаграждения е неморално и незаконосъобразно.

            В случая, осъждането на ответниците по дела, заведени от „Топлофикация София“ ЕАД или което и да е друго енергийно предприятие, да заплатят юрисконсултско възнаграждение, каквото в действителност не се плаща, е в нарушение на редица принципи на правото. Нарушава се принципът на равенство пред закона – чл.6, ал.2 от Конституцията, вкл. забраната за привилегии и ограничения; принципът за правото на защита – чл.56 от Конституцията; принципът за равен достъп до съд и равенство на средствата в съдебния процес, предвиждащ липса на неоправдани ограничения за едната страна и привилегии за другата, и др.
            Осъждането на загубилата делото страна да заплати юрисконсултско възнаграждение е основано на съдебен акт, постановен на основание законова разпоредба, но той е обусловен от предявяването на претенция за разноски от страна на ищеца.


            Не е в правомощията на КЕВР да инициира промяна в закона или съдебната практика. В правомощията на КЕВР обаче, е да постави ясни рамки и условия на енергийните предприятия по точното и съобразно с Конституцията и принципите на правото изпълнение на техните задължения и упражняване на техните права. Това означава, че е задължение на КЕВР да не допуска неоснователно обогатяване на топлопреносните предприятия за сметка на гражданите.

            Смисълът и целта на контрола, предвиден от закона и упражняван от КЕВР върху енергийните предприятия, е да се осигури законосъобразност на техните дейности и отношенията им с потребителите на енергия, като балансирането на тези отношения следва да е преди всичко основано на принципите на правото и на закона.


            В случая смятам, че държавният регулатор има законовото задължение твърдо и категорично да се намеси за преустановяване на тази порочна практика.

            Действително в чл.150, ал.1 от ЗЕ е посочено задължително съдържание на Общите условия, като същото е възпроизведено на подзаконово ниво и в чл.127, ал.1 от приетата от КЕВР Наредба № 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Както в т.1 от законовата разпоредба, така и в т.1 от нормата в Наредбата, на първо място в съдържанието на общите условия са посочени правата и задълженията на топлопреносното предприятие и на клиентите. Според т.3 от същата законова разпоредба в общите условия следва да се включи отговорността за неизпълнение на задълженията.


            Несъмнено е, че според „Топлофикация София“ ЕАД топлопреносното предприятие има право на възстановяване на неплатено и неуговорено юрисконсултско възнаграждение, а клиентът, който е страна по гражданскоправен спор по повод доставката на енергия, има задължението да плати такава сума. Клиентите обаче, не са информирани за това чрез Общите условия, което вече представлява нарушение на закона.


            Тъкмо в изпълнение на правомощията си по ЗЕ и Наредбата КЕВР е овластена да подложи на преглед и контрол приетите от енергийните дружества общи условия, включително по въпросите, които задължително са включени в тях. Несъмнено въпросът за възстановяването на неплатени и неуговорени възнаграждения от страна на клиентите представлява тяхно задължение, което им се вменява от енергийното предприятие като последица от неизпълнение на задълженията. Това задължение се възлага в противоречие с разпоредби от Конституцията, както бе посочено.

 В този смисъл и в действащите Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ЕАД на клиенти в град София е предвидено, че при невъзможност за доброволно уреждане на спор, същият се решава по съдебен ред. Според мен тук е мястото и да се предвиди забраната за начисляване и претендиране на юрисконсултски възнаграждения за съдебни и изпълнителни производства, образувани от дружеството.


Освен това, посочването в ЗЕ на задължително съдържание на Общите условия, от което считам, че юрисконсултските възнаграждения са част, не изчерпва възможностите на регулатора да предвиди и допълнителни правила, специфични за даден сектор или дружество, които да защитават и гарантират правата и интересите на потребителите.


            При вземане на решението, което обявихте публично на обществената дискусия, Вие показахте на практика, че действате въз основа на спазване принципите на независимост, безпристрастност и почтеност.


            Изразявам увереност, че ще предприемете необходимите действия в защита правата и икономическите интереси на потребителите на топлинна енергия, които чрез цената на топлинната енергия заплащат и разходите за заплати и възнаграждения на служителите в топлофикационните дружества.


 
С уважение,
МАЯ МАНОЛОВА

ОМБУДСМАН НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ