Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] »
Добави във Facebook

Ново качество на живот в общините. Доброто управление зачита правата на хората. Препоръки на националния омбудсман към местната власт.

Ново качество на живот в общините. Доброто управление зачита правата на хората. Препоръки на националния омбудсман към местната власт.
Още през 2006 г. омбудсманът на Република България определи като фундамент на своите политики принципите на доброто управление и свързаното с тях право на всеки гражданин на добро управление и добра администрация. Това разбиране произтича от конституционната и обществена функция на омбудсмана – да се застъпва за правата на хората и да упражнява граждански контрол върху администрацията. То има своите солидни основания и в международните актове в областта на правата на човека, които определят доброто управление, като необходимо условие за зачитането на гражданските права.

Гражданският контрол, който омбудсманът осъществява върху държавните и общински органи и техните администрации, както прочее и самото право на добро управление, не се свеждат само до качеството на административните услуги. Те са пряко свързани с подобряването на качеството на живот на българските граждани. Сред най-важните стъпки в тази насока са ефективната регионална политика и реалната децентрализация на властта, при която решенията се вземат най-близко до местните общности, хората са овластени да участват в управленския процес, а органите на властта се вслушват в техния глас. Децентрализацията, защитата на гражданските права, подобряването на условията за живот чрез подобряване на качеството и достъпността на административните и социални услуги, укрепването на местното самоуправление, борбата с корупцията – всички тези, а и много други явления имат една пресечна точка – принципите на добро управление. Тяхното прилагане на местно ниво има за цел да спомогне за успешното решаване на сложните проблеми на развитието и модернизацията на населените места и подобряването на условията за живот, работа и образование в тях.

С това разбиране през 2007 година, след широко обсъждане и консултации, омбудсманът оповести публично своя документ „Правата на хората, децентрализацията и местната власт. Препоръки към общините”. Този официален акт тогава очерта принципите на добро управление, които местните власти следва да прилагат и редица конкретни препоръки на омбудсмана за разширяване на гражданското участие, подобряване на финансовото управление, модернизирането на административното обслужване и др. Тези препоръки бяха адресирани до органите на местното самоуправление и местната администрация, до областните управи, местни граждански структури и медии. В последствие те бяха представени и дискутирани на множество срещи, организирани от омбудсмана в цялата страна.

Повече от 35 общини в досега са се ангажирали и с нарочни протоколи да изпълняват препоръките на омбудсмана.

На тази широка основа от проверки, анализи и обсъждания се обляга и този нов акт на омбудсмана, посветен на въвеждането на принципите на добро управление в общините. В него са представени в разширен и актуализиран вид конкретни констатации и идеи на омбудсмана за управленски мерки и инициативи на местно ниво, насочени към последователно въвеждане на принципите на добро управление в общините. В своя първи раздел, документът представя някои виждания на омбудсмана по концептуалните аспекти на регионалната политика, децентрализацията на властта и доброто управление на местно ниво от гледище на правата на гражданите. Вторият раздел съдържа разширен каталог от конкретни препоръки на омбудсмана към общинските съвети, кметовете и местните администрации.

С това омбудсманът на Република България за пореден път изразява волята си да осъществява независим граждански контрол върху процеса на децентрализация и прилагането на принципите на добро управление на местно ниво, така че в максимална степен да бъдат зачитани правата и свободите на гражданите и свързаните с тях интереси на местните общности. Той ще прави този контрол и на

базата на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета във Валенсия на 15-16 октомври 2007 г.

Убеждението е, че пълноценното въвеждане на принципите на добро управление в общините ще сведе до възможния минимум лошите административни и управленски практики, ще активира местните общности и ще допринесе за изграждането на чувство за социална принадлежност и гражданска солидарност, а оттам и за по-добро качество на живота в българските общини.

Гиньо Ганев

Омбудсман на Република България

Документи: