Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] »
Добави във Facebook

Становище на омбудсмана на Република България относно искане на Иван Груйкин, д-р Стойчо Кацаров и д-р Николай Болтаджиев, подкрепено от 168 граждани за установяване на противоконституционността на разпоредби от Закона за политическите партии, касаещи държавната субсидия за партиите

 В искането е посочено, че при провеждането на парламентарни избори финансираните от държавата политически партии биха получили предимство пред другите партии, които не са имали финансиране. Счита се, че текстовете поставят отделните партии в неравностойно положение и нарушават принципа за всеобщо и равно избирателно право, а това от своя страна нарушава основни права и свободи на гражданите.

„Въпросите, които се поставят в искането  са резонни, но на законодателно ниво. Липсват, обаче, основания за сезиране на Конституционния съд, защото по Конституция държавата няма задължение да финансира политическите партии, а още по-малко инициативните комитети, които издигат независими кандидати. Когато държавата отпуска публични финанси или дава преференции, е в правото си да поставя определени условия.

В международноправните актове, в сравнителноправен аспект на моделите за финансиране на политическите партии в страните от Съвета на Европа и Европейския съюз, Вашето искане също не намира опора. В преобладаващия брой държави е възприет същият принцип, който е залегнал в оспорваните разпоредби, а именно - партиите да получават държавно финансиране при наличието на две предпоставки: представителство в парламента или значим изборен резултат.

Освен това, Законът за партиите напълно отговаря и на изискванията на Венецианската комисия при Съвета на Европа, формулирани в Кодекса за добри изборни практики. Според специалния доклад на комисията по действащият от 2005 г. Закон за политическите партии, същият е определен като „модерен, реформаторски и добре формулиран”, отговарящ на принципите на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Въвеждането на определени критерии за получаване на публично финансиране е конституционносъобразен подход, който се прилага и по отношение на други видове организации на гражданите – например при юридическите лица с нестопанска цел, които следва да бъдат регистрирани в обществена полза, за да се ползват от данъчни преференции или да кандидатстват по програми за държавно финансиране.

По отношение на твърдяното в искането нарушение на пасивното избирателно право позицията на омбудсмана е, че системата на финансиране на партиите не го ограничава, защото партиите не са носител на това право, което е субективно, индивидуално право на отделния гражданин.”