Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] »
Добави във Facebook

Становище на омбудсмана на Република България относно искания на Партия „Зелените” и на г-н Юлиян Чолаков от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията

„Съгласно посочените текстове  предизборните предавания излъчени от Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове, се заплащат от партиите, коалициите на политически партии и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.

Считате, че тези текстове нарушават чл. 41, чл. 10 и чл. 6, ал. 2 от КРБ.

След обстойно разглеждане на искането в Консултативния съвет по конституционните въпроси при омбудсмана, изразявам следното становище:

Омбудсманът се застъпва с предвидените в чл. 2 от Закона за омбудсмана средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.

Проблемът, който поставяте е свързан с юридически лица, каквито са партиите, респективно коалиции от политически субекти. Независимо от това, в редица случаи омбудсманът извършва проверки и по сигнали от юридически лица, когато има данни за нарушения на законни права и интереси.

В случая не са налице основания да отправя искане до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на посочените от Вас законови разпоредби, тъй като същите не нарушават права и свободи на гражданите. Съображенията за това са следните:

Поставените от Вас въпроси касаят партиите, които съгласно Закона за политическите партии трябва да отговарят на определени условия, за да се създадат и да функционират. Посочените от Вас разпоредби се отнасят до произвеждането на избори за Народно събрание и за Европейски парламент, а това е свързано с разходи, като подготовката и произвеждането на изборите са за сметка на държавния бюджет. Част от тези разходи, например за агитационни материали, за предизборни предавания по БНР и БНТ и др., се поемат от партиите. В случая се касае за изисквания към всички партии, които се явяват на избори.

По отношение на твърдяното от Вас противоречие с чл. 41 от Конституцията.

С Решение № 7 от 4 април 1996 г. по к.д. № 1/96 г. Конституционният съд даде задължително тълкуване на чл. 41 от Конституцията. Правото да се търси, получава и разпространява информация по чл. 41, ал. 1 от Конституцията принадлежи на всеки - физически и юридически лица, и защитава както интереса на личността, така и интереса на обществото да бъдат информирани. Правото да се търси и получава информация обхваща задължението на държавните органи да осигуряват достъп до общественозначима информация, като съдържанието на това задължение е предоставено на законодателя. То включва задължение на държавните органи да публикуват официална информация, както и задължение да се осигурява достъп до източници на информация.

По отношение на чл. 6, ал. 2 от Конституцията.

Тази конституционна разпоредба се отнася до гражданите, а не за юридическите лица, каквито са политическите партии.  В този смисъл е и тълкувателно решение № 14 от 1992 г. по к.д. № 14 от 1992 г.

Чл. 6, ал. 2 от Конституцията предвижда равенството на гражданите пред закона и забранява каквито и да било привилегии, включително и на имуществено състояние. Оспорваните от Вас разпоредби поставят всички кандидати за народни представители при еднакви условия, поради което чл. 6 от Конституцията не е нарушен.”