Омбудсманът и Националното бюро за правна помощ създават бърза писта до правосъдие за социално слаби хора

Омбудсманът Диана Ковачева, Националното бюро за правна помощ (НБПП) и Регионалните центрове за консултиране (РКЦ) към адвокатските съвети в градовете Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Пазарджик, Перник, Плевен, Сливен, София, Стара Загора и Хасково, подписаха Споразумение за сътрудничество.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

ПОЗИЦИЯ на омбудсмана на Република България относно: Въведените нормативни ограничения за оставането на деца в детските ясли след навършване на тригодишна възраст

ПОЗИЦИЯ на омбудсмана на Република България относно: Въведените нормативни ограничения за оставането на деца в детските ясли след навършване на тригодишна възраст

В последните дни във фокуса на общественото внимание отново е проблемът с въведените ограничения за оставането на деца в детски ясли след навършване на тригодишна възраст.


Омбудсманът на Република България намира за необходимо да припомни, че по повод на жалби на родители по този въпрос извърши проверка, при която се установи следното:

С Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях на Министерство на здравеопазването се разрешава оставането на деца в детски ясли до шест месеца след навършване на тригодишна възраст само по изключение при наличие на медицински показания. Така се променя утвърденият и работил повече от 20 години ред за изписване на децата от детските ясли, съгласуван с правилата за приема в детски градини, който започва от септември, а именно:


Децата в детските ясли се изписват след навършване на 3 г. в следните срокове:

1. от 1 юни да 20 юни за родените от 1 януари да 30 юни;

2. от 1 септември да 15 септември за родените от 1 юли да 30 декември;

3. целогодишно, ако на детето е осигурено място в детска градина.


Ето защо, още в края на 2009 г. след като беше сигнализиран от родители, омбудсманът на Република България, предприе действия в защита правата на децата и техните родители по отношение наложеното с Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. ограничение на престоя на децата в детските ясли и изключително трудната ситуация, в която се поставиха родителите за децата, навършващи 3 години в началото на календарната година.


По повод на отправената препоръка към министъра на здравеопазването се получи уверение, че министерството е наясно с проблема с приема на децата в детските градини и ще бъдат обсъдени възможности за изменение в наредбата.


Едва на 1 февруари 2010 г. Министерството на здравеопазването информира обществеността, че подготвя промени в Наредба 26, които да улеснят приема на децата от яслите в детските градини, като се предвижда да се възстанови старият ред.


Бих искал да обърна внимание, че директорите на детски заведения вече са поставени пред нелеката задача да уведомяват родителите за предстоящото изписване на децата им, а родителите са принудени да прибягват до търсене на  „медицински” причини, по които да се удължи престоят на децата.


*    *    *


Като отчита справедливото недоволство на родителите,

Като още веднъж подчертава, че институциите следва да се ръководят от най-добрия интерес на детето при вземане на решения, прогласен в Конвенцията на ООН за правата на детето и в Закона за закрила на детето,

Като отбелязва, че държавите - страни по Конвенцията трябва да предприемат подходящи мерки, за да осигурят на децата на работещите родители правото да се възползват от услугите за деца и детските заведения, които са създадени за тяхното отглеждане,


Омбудсманът на Република България отправя следните препоръки:


• министърът на здравеопазването да предприеме незабавни действия за промени в Наредбата №26, с които да отпадне ограничението за оставането на деца в детските ясли след навършване на тригодишна възраст.

• общинските власти да се въздържат от прилагане на мерки, които лишават децата от ползване на предоставената им услуга и поставят в затруднено положение работещите родителите.


ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

Гиньо Ганев

 


Настоящата Позиция е изготвена на основание чл. 19 от Закона за омбудсмана. Тя се изпраща на Министерството на здравеопазването и на Националното сдружение на общините в България.