Омбудсманът Диана Ковачева до Националния съвет за хората с увреждания: Подкрепата трябва да е според индивидуалните потребности

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до заместник министър-председателя и председател на Националния съвет за хората с увреждания Томислав Дончев във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.

виж повече >

Доклади

1 2 3 4 5 [6] 7
Добави във Facebook

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2010 година

През 2010 г. до омбудсмана са подадени най-много оплаквания за целия период на съществуването на институцията – 3687 броя. Те са с 37 % повече, в сравнение с 2009 г. Увеличението на броя на жалбите не е инцидентно и тенденцията, констатирана през последните месеци на 2010 г. се запазва и през новата 2011 г. През м. януари 2011 г. са постъпили 537 оплаквания, а за м. февруари те са 619.
От анализа на тези факти следва изводът, че у хората значително се е повишило доверието към институцията след промяната в ръководството й, което е изключително задължаващо.След заявените намерения на омбудсмана да работи в защита на правата на всички уязвими и слаби групи в обществото, у гражданите бе породена нова надежда за решаване на техните проблеми, чрез посредничеството на обществения защитник. Затова целият екип на омбудсмана работи много активно и всеотдайно, за да не бъде разочарован нито един човек. Това прави и самият национален омбудсман. Осъзнавайки нуждата на хората от личен контакт със застъпника за техните права и свободи, новият омбудсман на Република България, веднага след встъпването си в длъжност на 21 октомври 2010 г., откри личен приемен ден за граждани в сградата на институцията в София, започна да се среща и с хората в различни градове на страната, от което те са много удовлетворени.
Областите, в които институцията успява да помогне на хората при споровете им с администрацията и с доставчиците на обществени услуги, стават все повече. Освен това, омбудсманът работи и в посока на тяхното разширяване. Пример за това е изразената готовност на националния омбудсман именно институцията, ръководена от него, да бъде определена за Национален превантивен механизъм, съгласно Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и друго жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, който предстои да бъде ратифициран. Омбудсманът има готовност да поеме и мониторинговите функции по Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, когато тя бъде ратифицирана от България.

Константин Пенчев –

Омбудсман на Република България

Пълният текст на доклада може да намерите тук