Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Доклади

1 2 3 4 [5] 6 7
Добави във Facebook

Доклад за проблемите при упражняването на правата на потребителите на обществени услуги, констатирани от омбудсмана

гр. София, 21 май 2013 г.

В деня на провеждането на първото заседание на 42-то Народно събрание – 21 май 2013 г., Константин Пенчев внесе в парламента Доклад за проблемите при упражняването на правата на потребителите на обществени услуги, констатирани от омбудсмана на Република България.

Документът съдържа анализ на състоянието на защитата на правата на гражданите в отношенията потребители – монополи. Константин Пенчев акцентира върху наличието на текстове в различни нормативни актове, водещи до неравнопоставеност между гражданите и доставчиците на топлоенергия, електроенергия, вода, телефонни услуги. В доклада място е отделено и на проблемите на хората, ползващи финансови услуги, отбелязано е и несправедливото определяне на таксата за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”.


Правата на потребителите на обществени услуги през последните години неизменно са във фокуса на вниманието на омбудсмана на Република България. Причината за това е големият брой на жалбите на потребители, които през последните години трайно са на първо място сред всички постъпващи оплаквания в институцията. В жалбите си до омбудсмана хората ясно изразяват недоволството си от неразбирането на проблемите им, липсата на подкрепа от регулаторните органи, както и от органите на изпълнителната власт.


Освен от нарастващия брой на жалбите на потребителите – от началото на 2013 г. са постъпили 980 такива оплаквания, което е почти двойно увеличение спрямо същия период на 2012 г., изготвянето на този доклад е продиктувано и от ангажимента, поет от Константин Пенчев пред инициативните комитети, провели среща в гр. Сливен на 23.02.2013 г. През март 2013 г. в писмо, изпратено до обществения защитник, протестиращите граждани настояха „омбудсманът да поеме ангажимент да се направи цялостен преглед на отношенията – от една страна, на потребителите, и от друга страна – на монополите и доставчиците на финансови услуги, които разполагат със законодателни и процедурни привилегии, с оглед постигане равнопоставеност”.


Според чл. 22, ал. 1 от Закона за омбудсмана общественият защитник внася до 31 март всяка година ежегоден доклад за своята дейност в Народното събрание. В ал. 4 на чл. 22 е регламентирана възможността по своя инициатива омбудсманът да изготвя доклади по отделни случаи от неговата практика. За първи път в историята на институцията общественият защитник внася подобен документ в парламента.
С текста на доклада можете да се запознаете чрез прикачения файл.

Документи: