Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Доклади

1 2 3 4 5 [6] 7
Добави във Facebook

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2008 година

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2008 година
СПРАВЕДЛИВОСТТА Е ДУШАТА НА ВСЯКА АДМИНИСТРАЦИЯ
През 2008-ма се навършиха шейсет години от Всеобщата Декларация на ООН за правата на човека, приета през 1948 г. Този значим акт е роден във времето, когато в света все още бяха живи и болезнени раните на отминалите световни войни. Той е символ на категоричната воля никога повече човешките права да не бъдат подчинявани или погазвани в името на други държавни цели или аспирации. Големият смисъл на Всеобщата декларация не е в изброителния каталог на правата, а в поставянето на личността върху пиедестала на нейното собствено достойнство, възвеждайки и двете – човекът и нейният пиедестал – в най-висша ценност на съвременната цивилизация. Декларацията стана основа за разгръщането на цялата международна система от универсални и регионални правозащитни конвенции  и други документи, както и за  националните усилия да бъдат защитени най-ефикасно правата на гражданите.

Днес, когато международната общност, е твърдо решена да води борба с тероризма, организираната престъпност и корупцията, като най-тежки заплахи за върховенството на закона и демократичния ред, тази категорична воля – да господстват правата на гражданите – не бива да бъде ерозирана, а напротив подчертавана с цялостната законодателна и управленска политика на държавите.

Прозрачност на властта, отчетност на управлението, активно гражданско участие във формирането на обществената политика, засилена корпоративна социална отговорност – това са очертанията на доброто управление, което зачита правата на гражданите и се съобразява с широкия обществен интерес. Върховенството на закона е неразривно свързано с върховенството на правата на човека. Те са обетованата земя на закона, но и на справедливостта. За да бъдат реално спазвани не е достатъчно буквалното прилагане на законовите правила. Всеки закон е триединство на текст, дух и практика: тоест на правни норми, на общи принципи и цели, към чието постигане са насочени тези норми, и на добро управление, което ги прилага.

С тази мяра и през 2008 г. омбудсманът на Република България, като висш конституционен орган, продължи да осъществява независим граждански контрол върху органите на властта на централно и местно ниво.

Както винаги досега, този годишен доклад на омбудсмана пред Народното събрание няма само отчетен характер. Това е акт, с който се поставят на вниманието на законодателната, а и на изпълнителната власт, от гледище на правата на гражданите, тенденции и проблеми, които изискват нормативни и управленски решения. В неговата първа глава са посочени някои обобщени констатации и изводи за състоянието на правата на гражданите в отношенията им с държавните и общински органи през 2008 г. В следващите глави от доклада са разгледани обстойно всички по-важни аспекти от дейността на омбудсмана, проблемите, с които гражданите се обърнаха към него през годината, както и неговите конкретни действия и препоръки по тях.
27 март 2009 г.

Документи: